November 2021
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

PROJEKTID

 Kõpu Põhikooli lasteaialaste ja õpilaste osalemine õppeprogrammides 2017/2018 õppeaastal.

Käesoleval õppeaastal osalevad Kõpu Põhikooli lasteaialapsed ja õpilased Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt toetatud projekti "Kõpu Põhikooli lasteaialaste ja õpilaste osalemine õppeprogrammides 2017/2018 õppeaastal" raames erinevates õppeprogrammides. KIK toetas esitatud projekti summas 1830 eurot.

 

 

"Kõpu Põhikooli õpetajate õpiüritus"

tegevuse " Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" raames.

Septembris 2017 osalevad Kõpu Põhikooli ja lasteaia õpetajad Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekti "Kõpu Põhikooli õpetajate õpiüritus" raames kolmel koolituspäeval. Koolituse alapealkiri on " Õppe kohandamine haridusliku erivajadustega õppijale". Projekt toimub koostöös Tartu Ülikooliga.

Projekti eesmärk:

Kõpu Põhikooli- ja lasteaia õpetajate eripedagoogilise kompetentsi tõstmine hariduslike erivajadustega laste/õpilastega töötamisel. Ühiste meetodite rakendamine hariduslike erivajadustega lastega/õpilastega töötamisel.

Projekti tulemus:

Projektis osalemise tulemusena oskavad lasteaia õpetajad ja Kõpu Põhikooli õpetajad märgata lapsel/õpilasel avalduvaid erivajadusi ning leida parimaid võimalusi nendega toimetulemiseks. Oskavad vajadusel koostada lapsele/õpilasele individuaalset õppekava või käitumise tugikava, kasutada õppetunnis toimivaid õppemeetodeid, rakendada tähelepanuprobleemide korral sobilikke sekkumisi rühma-/klassiruumis.

Õpetajad oskavad tegeleda erivajadustega õpilastega nii, et tavaõpilaste õppetöö kvaliteet ei kannata.

Projekti toetati Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist summas 3674 eurot.

 

 

 

 

"Oskar Looritsa 115. sünniaastapäev"

9. novembril 2015.a tähistas koolipere Oskar Looritsa 115. sünniaastapäeva mälestuskõnelustega.

Ettekanded olid Kõpu Põhikooli õpilastelt ja Eesti Rahvaluule Arhiivi teadurilt.

Järgnes küünalde süütamine Oskar Looritsa mälestuskivi juures Kõpu vallamaja ees. 

 

"Kõpu Põhikooli II kooliastme õuesõppepäevad"

2014/15 õppeaastal osalesid II kooliastme õpilased KIKi poolt toetatud projekti " Kõpu Põhikooli II kooliastme õuesõppepäevad" tegevustes. Projekti tegevusena toimus kogu õppeaasta jooksul II kooliastme õpilastele loodusring, mille käigus tutvuti erinevate veekogude taimestikuga ja loomastikuga. Õpiti tundma loomade elutegevuse jälgi looduses, looduses säästvalt käituma. Õppetegevust toetasid õppekäigud kooli läheduses olevate veekogude äärde, metsa ning Nõva Looduskeskusesse, Pähni Looduskeskusesse ja Tartu  Botaanikaaeda. Lisaks toimus õppeaasta lõpus 2-päevane looduslaager Soomaa Rahvuspargis, kus siis õpitud teadmisi praktikas rakendati.

Õppetegevuse ja- käikude tulemusena valmis fotonäitus ning osa õpilaste töödest jäi kooli õpimappidesse edaspidiseks õppetegevuses kasutamiseks.

 

 

"Suure-Kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja maitsmismeele"

Projekti "Suure-Kõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti- ja maitsmismeele" üldeesmärgiks on ajaloo-kultuuripärandi ja ajaloolise elukeskkonna väärtustamine ja taastamine ning sellele avaliku juurdepääsu tagamine Suure-Kõpu mõisakompleksi arendamise kaudu.

Restaureeritud Pompei joonistustes johtuvalt keskendutakse mõisa arendamisele Itaalia vastavatele eeskujudele rakendades neid loovalt Põhjamaa tingimustes konkreetsetest oludest tulenevalt (pargikujundus, iluaiandus, toitlustus, kunstiõpe).

Mõisa tagaaed Itaalia-päraseks ürtide- ja rohtaiaks; lahendatakse itaalialikule keskkonnale sobiv toitlustusmudel läbi Itaalia köögi maitseelamuste; koostatakse valminud Suure-Kõpu mõisaatraktsioonile turundusplaan.

Arendusprojekti tulemusel saab Suure-kõpu mõisakompleks juurde olulise funktsioneeriva lisaväärtuse mõisakoolile, kogukonnale ja külastajatele.

Projekti tulemusena on esitletus ja vastutustundlikult säilitatud piirkonnas nii kohalik kui mõisakompleksis kasutatud Itaalia sugemetega Pompei ajaloo- ja kultuuripärand, milliste baasil on loodud õppeprogrammid nii ajaloo, kunstiajaloo kui kunstiainete õppeks.

Suure-Kõpu mõisa Pompei stiilis ajalooline söögisaal on vaieldamatult üks Eesti muljetavaldavamaid kunstimälestisi ning siinses kontekstis unikaalse kunstilise kvaliteediga neoantiikseid interjööre. Maalingud kuuluvad mõisahoone valmimisjärgsesse perioodi 19. sajandi II poolel. kaudse eeskujuna on kasutatud Pompei Cicero villa nn kentauride maalingutsüklit (praegu Napoli Arheoloogiamuuseumis). maalingute autor pole teada, kuid nende kvaliteet ja teostus räägivad tippklassi meistri käepuudutusest. Erakordne interjöör annab ainest luua sellesse keskkonda antiikpärandit ning selle kohalikku retseptsiooni kajastav väljapanek, mis viib külastaja lähemale antiikmaailma tundmisele- tunnetamisele ning selgitab antiikkultuuri sajanditepikkust ning piiriülest mõju Euroopa (sh ka Põhjala äärealade) visuaalkultuurile. Ideaalilähedaselt välja peetud keskkond on hindamatu väärtusega mõisakoolis õppivatele õpilastele ning ümbruskonna kogukondade inimestele. Väljapanek  on Eestis ainukene ning sellena huvitav mitte ainult kunstihuvilistele vaid laiemalt ajaloo- ja kultuurihuvilistele inimestele.

nn "antiigimuuseumi" kontseptsiooni keskmes on Suure-Kõpu söögisaali füüsiline ruum koos oma ajalooliste kujunduselementidega, kuhu on lisatud üksikud antiigile viitavad ruumielemendid /nt sambad, amforad). Ruumilise keskkonna eesmärk on eelkõige täita muuseumi tunnetusliku elemendi funktsiooni. Informatiivne tasand on plaanitud edastada multimeediaprogrammide vahendusel, mis sekkuvad minimaalselt ajaloolisesse interjööri, kuid annavad samal ajal võimaluse atraktiivseks, mänguliseks ning mitmetasandiliseks info jagamiseks.

Stiililiselt on kavas Suure-Kõpu mõisa tagaaed ja endine tootmisõu kujundada Itaalia aia stiilis terassidega lahendatud eritasanditega aiaks. Territooriumi kujundamisel on kavas lahendada nii puhke-olemise ala, ürdi-, ilu- ja rohtaia kujundamine. Plaanis on kasutada ära olemasolev reljeefne maastik ja piisav, olemasolev ojas voolav vesi veeala kujundamiseks.

Ürdiaia olemasolu loob eeldused ja põhjuse mõisahoones Itaalia köögikultuuri viljelemisele ning selle baasil arendada vastavad kavad ja õppeprogrammid nii kooliõpilastele, kogukonna inimestele kui külastajatele. Arvestades Suure-Kõpu perifeerset asukohta, on äärmiselt oluline siduda muuseum asukohast sõltumatu haridusliku poolega ning luua õpetajatele võimalus käsitleda antiikmaailma ja selle mõjutusi, stiilselt kaasates nii Itaalia aedade spetsiifikat kui ka Itaalia köögi omapära internetipõhiste multimeediaprogrammide abil. See loob omakorda võimaluse siduda kooliekskursioonid füüsilise muuseumi külastamisega, mille keskmes on Suure-Kõpu Interjöörid, kuid mis võivad "antiik-trajektoorina" kaasata selle piirkonna teised Pompei-pärandist inspireeritud ruumilised keskkonnad (nt Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Voltveti mõis jne).

 

Mõisamuuseumi visioon

Ruumiline keskkond

Suure-Kõpu mõisainterjöör on oma tänasel äsja restaureeritud kujul unikaalne ajalooline tervik, mida tuleks eksponeerida maksimaalselt lõhkumata kujul. Et aga külastajatunnetuslikud tasandid suunata antiikpärandi tajumisele, on plaanis üksikute delikaatsete esemeliste lisandusega ruumi keskosas (nt sambad/kapiteelid/amforad) sugereerida marmorsaalis pompeilikku atmosfääri.

Projektisoon puuduvast maaliväljast

Mängulise elemendina lahendatakse söögisaali puuduva (lammutatud ja restaureerimise käigus rekonstrueeritud pildiväli) figuraalse stseeni esitlus. Ruumi restaureerimise käigus otsustatid rekonstrueeritud pildiväli lahendada vaid arhitektoonilise programmi ulatuses, jättes taastamata raamistuses paikneva figuraalstseeni. Kuna nii Cicero villast kui Wilhelm Zahni albumitest on teada puuduv originaalstseen, on plaanis eksponeerimiseks kasutada kaasaegseid projektsiooni võimalusi. Projektsioon on plaanis lahendada mänguliselt ning külastajat kaasavalt, kus inimene saab ise sekkuda ja otsustada ajalooliselt õige stseeni kasuks.

Multimeedia

Muuseumi keskseima formatiivse ja didaktilise osa moodustavad multimeedia programmid. Esialgse visiooni kohaselt on need plaanis lahendada teemablokkidena: Antiikne visuaalkultuur ja Pompei interjöör. Selle programmi keskmes on Pompei 4 maalingu-stiili, 64. aasta maavärin (mille tulemusena tekkinud varemetes hoogustus meeletu ehitustegevus, sh ka interjööride loomine) ning 79. aasta Vesuuvi purske tagajärjel "külmutatud ja konserveeritud" aeg. Lisaks ajaloolisele, stiililisele, ikonograafilisele poolele on ühe rõhuasetusena plaanis esitleda antiikmaalingute tehnilist aspekti - nimelt on antiikfreskod loodud väga spetsiifilises nn poleeritud freskotehnikas, mis lõpptulemusena loob peegelsileda ja erakordselt vastupidava pinna. Sellise tehnilise poole esitlemine multimeedias annab võimaluse video vahendusel visualiseerida fresco ülesehitus, teostus ning lõpptulemus.

Pompei kui parkideta linn ja Itaalia aiad. Saab visualiseerida Pompei kui omapärase arhitektuurilahenduse meistriteost sealse linna planeeringu, kommunaalvõrkude ja liikluskorralduslike lahendustega. Võimalik tuua võrdlusmomente 20/21 sajandi arendustest. Aedade käsitlemisel saab edastada eri mudelites sealse kultuuri ja traditsioonide järgi kujundatud eripalgelisi aedasid, nende kujunemislugusid ja hooldus ning arendamiskogemusi. Võrdluseks meile suurelt osalt omaste inglise kujund- ja vabastiilis parkidega. Itaalia kunstilembus on silmailuks nii plaanilahenduste väljatöötamisel kui aksessuaaride (kujud, skulptuurid, jm esemed) kasutamisel kujunduselementidena.

Itaalia köök: toorained, tehnoloogia ja retseptuur. Köögi Itaalia-teemaline visualiseerimine on väga atraktiivne lähtudes sellest kui temperamentne on Itaalia köök. Tehakse valik sobilikest regioonidest ja esitletakse nende piirkondade traditsioone ja tavasid toidu valmistamisel. Püütakse asetada rõhuasetus oma (sh ka Suure-Kõpu) aia ürtide kasutamisele ja kohaliku, piirkonnale omase tooraine olulisusele.

Didaktiline keskkond

Multimeedia ehitakse üles viisil, et see on seotud kooliprogrammide erinevate õpikeskkondade ja - kavadega ning õpetajad saavad programme kasutada nii ajaloo, kunstiajaloo kui kunstiainete õppeks, samas köögis retseptuuride koostamise alused ja toorainete valik, tehnoloogia kasutamine, kombed-maneerid-etikett. Näiteks multimeedias käsitletud antiikse fresko tehnika loomise õppefilmi baasil saavad õpetajad ka kunstiõppe tundides proovida fresko maalimist; ajaloo tundides tutvuda antiigipärandiga ning kunstiajaloo tundides  õppida nii antiikset originaalmaalingute kui hilisema retseptsiooni ajalugu multimeediasse integreeritud fotopankade toel. kaugema eesmärgina on plaanis pakkuda Suure-Kõpu muuseumit ja köögiplokki aktiivõppe keskkonnana, kus õpetajatel on võimalus kooliekskursioonide raames siduda aia ja köögi või muuseumikülastus ringkäiguga selle piirkonna teistes antiigist inspireeritud ajaloolistes hoonetes (nt Voltveti, Tartu Ülikooli Kunstimuuseum, Olustvere jt).

Itaalia- stiilis aiad ja köök

Hoone interjööridest johtuvalt on kavas kujundada Suure-Kõpu mõisa tagaaed ja endine tootmisõu Itaalia stiilis terassidega lahendatud eritasanditega aiaks, mis haaraks nii puhke-olemise ala, kui ka ürdi-, ilu- ja rohtaia ühtseks tervikuks. Kasutatakse ära olemasolev reljeefne maastik ning ojaaiaga integreeritava väikese veeala kujundamiseks lisaks olemasolevale tiikide kaskaadile. Eriilmelised ja -funktsiooniga aia osad kavandatakse visualiseeritakse 3D projektsioonis. Rajatakse terrasside alused, I etapi ürdiaed ning täiendav vee-ala kogu mõisaaia territooriumi sulgemiseks (ühel pool ajalooline maakivimüür ning teisel pool tiikide kaskaad koos neid ühendavate ojadega).

Itaalia kunst mõisahoones ja ürdiaed loob eeldused ja võimaluse viljeleda mõisahoones Itaalia kööki ning selle baasil arendada välja vastavad kavad ja õppeprogrammid nii kooliõpilastele, kogukonna inimestele kui ka külastajatele. Töötatakse välja köögi kontseptsioon ja soetatakse vajalik sisustus. Temaatilised õppekavad ja programmid võimaldatakse avalikkusele kasutamiseks.