Meie koolist

Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2022-23 õ-a.


1. Dagmar Hoder (kooli lastevanemate esindaja) -  hoolekogu esimees, dagmar.hoder@gmail.com

2. Aire Arumäe  (la lastevanemate esindaja) -  aseesimees, aire_arumae@hotmail.com

3. Triin Aasa (la lastevanemate esindaja) - nuts6@hot.ee

4. Triin Pääbus (kooli lastevanemate esindaja) - protokollija, triin. kasar@gmail.com

5. Aimar Helve (kooli lastevanemate esindaja) - aimar.helve@gmail.com

6. Tatajana Sepper (kooli lastevanemate esindaja) -tatjana@planet.ee

7. Riina Soolo (la õpetajate esindaja)- riina.soolo@gmail.com

8. Kätlin Komissarov (õpetajate esindaja) - katlinkink@gmail.com

9. Kaie Toobal (kooli pidaja esindaja) - kaie.toobal@pohja-sakala.ee

 

Hoolekogu koosoleku protokoll

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

15. detsember 2022 Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 18.40

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Triin Pääbus, Tatjana Sepper, Riina Soolo.

Puudusid: Triin Aasa, Aire Arumäe, Aimar Helve,

Kutsutud: Linda Soots

 

PÄEVAKORD:

1. Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

2. Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

3. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr. 1

Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

Ettepanek suurendada alates 01. jaanuar 2023 lasteaias Kaisukarude ja Mürakarude rühmas laste arvu 2 võrra. Hetkel Kasukarudes 14 kohta ja Mürakarudes 18 kohta. Kohtade arvu tuleks tõsta kuna uuest aastast on lasteaia järjekorras lapsed, kes soovivad hakata lasteaias käima.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati tõsta lasteaias mõlemas rühmas laste arvu 2 võrra ehk siis Mürakarudes 14 lt 16 peale ning Kaisukarudes 18 lt 20 peale. Vastava sisuline avaldus esitada Põhja-Sakala vallavalitsusele.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

Riina Soolo tegi ettepaneku lasteaia kollektiivpuhkuse osas suvel 2023. Kuna lapsi käib suvel lasteaias kohal palju ja kõik kollektiivist saaks puhata. Tänu kollektiivpuhkusele saaks tööl olla 4 inimest. Siis augustis 2023 jätaks ära koristusnädala.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati Põhja- Sakala Vallavalitsusele teha ettepanek lasteaia ajutise sulgemise osas kollektiivpuhkuseks 2 nädalaks perioodil 17. juuli kuni 28. juuli 2023.

Päevakorrapunkt nr. 3

Jooksvad küsimused

16.-18. detsembril korraldab kaitseliit koos noorkotkaste ja kodutütardega meie kooli lastele projektõppe raames jõululaagri. Toimuvad erinevad töötoad ja üritused.

Toimunud on lastevanemate õhtud. Järgmine aasta kavas jätkata.


 

Protokollis: Triin Pääbus

Juhatas: Dahmar Hoder

 

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

24. august 2022 Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Kadri Linder, Triin Pääbus, Riina Soolo.

Puudusid: Aire Arumäe, Aimar Helve, Merle Pähnapuu

Kutsutud: Linda Soots

 

PÄEVAKORD:

1. Avaldus hoolekogule

2. Klassijuhatajad ja aineõpetajad

3. Lastevanemate koosolek

4. Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

5. Pargi valgustus ja kiirus

6. Jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr. 1

Avaldus hoolekogule

Hoolekogule on saabunud avaldus õpetajalt Külli Mägi. Avalduses palub ta hoolekogul teha Kõpu Põhikooli direktorile ettepanek vähendada I kooliastme matemaatika ja eesti keele liittundide osakaalu. Lisaks teavitas ta, et ei soovi jätkata 3. klassi klassijuhatajana.

Direktorile on saabunud sarnane avaldus. Klasside liittunnid on nii palju lahku viidud, kui võimalik. 3. klassile on leitud ka klassijuhataja, kelleks saab kehalise kasvatuse õpetaja Nele Ratas.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

Kõikidel klasside on olemas klassijuhatajad. Inglise keele tunde annab Kadri Linder nii kaua kui leitakse õpetaja. Tööõpetuseõpetaja ametkoht hetkel veel täitmata.

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Lastevanemate koosolek

Lastevanematele koosolek toimub sel aastal septembris. Täpset kuupäeva veel ei ole paika pandud

 

Päevakorrapunkt nr. 4

Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

Diana Pung on väljaarvutanud pikapäeva õhtuoote maksumuseks 80 euro senti. Hommikupuder on jätkuvalt tasuta. Lastevanematel, kes soovivad, et nende laps sööks pikapäevarühmas õhtuoodet tuleb esitada avaldus. Pikapäevarühma õpetajad hakkavad nimekirja alusel kontrollima sööjaid. Kui laps, ei söö mõnel päeval õhtuoodet siis tuleb sellest teatada. Mitteteatamisel läheb laps söögikirja ja vanem maksab selle eest.

Otsus: 6 poolt häälega tõsta Kõpu Põhikooli pikapäeva õhtuoote hinnaks 0.80 € alates 01.10.2022. Direktor teavitab lapsevanemaid e-Stuudiumi kaudu.

 

Päevakorrapunkt nr. 5

Pargi valgustus ja kiirus

Jätkuvalt on korrast ära pargi valgustus. Selle kohane avalduse teha Põhja- Sakala Vallavalitsusele.

Pargi kohale jääval teelõigul kiiruse alandamine laste (jalakäiate) ohutuse tagamiseks.

Otsus: Kõpu Põhikooli hoolekogu esitab avalduse Põhja-Sakala Vallavalitusele Kõpu pargi valgustuse rekonstrueerimiseks.

Liiklusohutus nõukogule avaldus, et alandada kiirust pargi kohale jääval teelõigul.

 

Päevakorrapunkt nr. 6

Jooksvad küsimused

Järgmist hoolekogu istungit ei ole veel paika pandud. Teha siis kui tekib vajadus selleks.


 

Protokollis Triin Pääbus

Juhatas Dagmar Hoder

1. Dagmar Hoder (kooli lastevanemate esindaja) -  hoolekogu esimees, dagmar.hoder@gmail.com

2. Aire Arumäe  (la lastevanemate esindaja) -  aseesimees, aire_arumae@hotmail.com

3. Triin Aasa (la lastevanemate esindaja) - nuts6@hot.ee

4. Triin Pääbus (kooli lastevanemate esindaja) - protokollija, triin. kasar@gmail.com

5. Aimar Helve (kooli lastevanemate esindaja) - aimar.helve@gmail.com

6. Tatajana Sepper (kooli lastevanemate esindaja) -tatjana@planet.ee

7. Riina Soolo (la õpetajate esindaja)- riina.soolo@gmail.com

8. Kätlin Komissarov (õpetajate esindaja) - katlinkink@gmail.com

9. Kaie Toobal (kooli pidaja esindaja) - kaie.toobal@pohja-sakala.ee

 

Hoolekogu koosoleku protokoll

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

15. detsember 2022 Kõpu Põhikool


Algus kell 18.00

Lõpp kell 18.40

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Triin Pääbus, Tatjana Sepper, Riina Soolo.

Puudusid: Triin Aasa, Aire Arumäe, Aimar Helve,

Kutsutud: Linda Soots

 

PÄEVAKORD:

1. Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

2. Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

3. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr. 1

Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

Ettepanek suurendada alates 01. jaanuar 2023 lasteaias Kaisukarude ja Mürakarude rühmas laste arvu 2 võrra. Hetkel Kasukarudes 14 kohta ja Mürakarudes 18 kohta. Kohtade arvu tuleks tõsta kuna uuest aastast on lasteaia järjekorras lapsed, kes soovivad hakata lasteaias käima.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati tõsta lasteaias mõlemas rühmas laste arvu 2 võrra ehk siis Mürakarudes 14 lt 16 peale ning Kaisukarudes 18 lt 20 peale. Vastava sisuline avaldus esitada Põhja-Sakala vallavalitsusele.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

Riina Soolo tegi ettepaneku lasteaia kollektiivpuhkuse osas suvel 2023. Kuna lapsi käib suvel lasteaias kohal palju ja kõik kollektiivist saaks puhata. Tänu kollektiivpuhkusele saaks tööl olla 4 inimest. Siis augustis 2023 jätaks ära koristusnädala.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati Põhja- Sakala Vallavalitsusele teha ettepanek lasteaia ajutise sulgemise osas kollektiivpuhkuseks 2 nädalaks perioodil 17. juuli kuni 28. juuli 2023.

Päevakorrapunkt nr. 3

Jooksvad küsimused

16.-18. detsembril korraldab kaitseliit koos noorkotkaste ja kodutütardega meie kooli lastele projektõppe raames jõululaagri. Toimuvad erinevad töötoad ja üritused.

Toimunud on lastevanemate õhtud. Järgmine aasta kavas jätkata.


 

Protokollis: Triin Pääbus

Juhatas: Dahmar Hoder

 

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

24. august 2022 Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Kadri Linder, Triin Pääbus, Riina Soolo.

Puudusid: Aire Arumäe, Aimar Helve, Merle Pähnapuu

Kutsutud: Linda Soots

 

PÄEVAKORD:

1. Avaldus hoolekogule

2. Klassijuhatajad ja aineõpetajad

3. Lastevanemate koosolek

4. Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

5. Pargi valgustus ja kiirus

6. Jooksvad küsimused

 

Päevakorrapunkt nr. 1

Avaldus hoolekogule

Hoolekogule on saabunud avaldus õpetajalt Külli Mägi. Avalduses palub ta hoolekogul teha Kõpu Põhikooli direktorile ettepanek vähendada I kooliastme matemaatika ja eesti keele liittundide osakaalu. Lisaks teavitas ta, et ei soovi jätkata 3. klassi klassijuhatajana.

Direktorile on saabunud sarnane avaldus. Klasside liittunnid on nii palju lahku viidud, kui võimalik. 3. klassile on leitud ka klassijuhataja, kelleks saab kehalise kasvatuse õpetaja Nele Ratas.

 

Päevakorrapunkt nr. 2

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

Kõikidel klasside on olemas klassijuhatajad. Inglise keele tunde annab Kadri Linder nii kaua kui leitakse õpetaja. Tööõpetuseõpetaja ametkoht hetkel veel täitmata.

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Lastevanemate koosolek

Lastevanematele koosolek toimub sel aastal septembris. Täpset kuupäeva veel ei ole paika pandud

 

Päevakorrapunkt nr. 4

Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

Diana Pung on väljaarvutanud pikapäeva õhtuoote maksumuseks 80 euro senti. Hommikupuder on jätkuvalt tasuta. Lastevanematel, kes soovivad, et nende laps sööks pikapäevarühmas õhtuoodet tuleb esitada avaldus. Pikapäevarühma õpetajad hakkavad nimekirja alusel kontrollima sööjaid. Kui laps, ei söö mõnel päeval õhtuoodet siis tuleb sellest teatada. Mitteteatamisel läheb laps söögikirja ja vanem maksab selle eest.

Otsus: 6 poolt häälega tõsta Kõpu Põhikooli pikapäeva õhtuoote hinnaks 0.80 € alates 01.10.2022. Direktor teavitab lapsevanemaid e-Stuudiumi kaudu.

 

Päevakorrapunkt nr. 5

Pargi valgustus ja kiirus

Jätkuvalt on korrast ära pargi valgustus. Selle kohane avalduse teha Põhja- Sakala Vallavalitsusele.

Pargi kohale jääval teelõigul kiiruse alandamine laste (jalakäiate) ohutuse tagamiseks.

Otsus: Kõpu Põhikooli hoolekogu esitab avalduse Põhja-Sakala Vallavalitusele Kõpu pargi valgustuse rekonstrueerimiseks.

Liiklusohutus nõukogule avaldus, et alandada kiirust pargi kohale jääval teelõigul.

 

Päevakorrapunkt nr. 6

Jooksvad küsimused

Järgmist hoolekogu istungit ei ole veel paika pandud. Teha siis kui tekib vajadus selleks.


 

Protokollis Triin Pääbus

Juhatas Dagmar Hoder