Kooli kodukord

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.Kõpu Põhikooli kodukord on täitmiseks kooli õpilastele, pedagoogidele ja personalile.

1.2.Kodukorra eesmärgiks on tagada turvaline ja meeldiv õppe- ja kasvukeskkond õpilastele ja koolieast noorematele lastele, töökeskkond pedagoogidele ja personalile.

1.3.Tööandja tutvustab kodukorda, samuti nende muudatusi ja täiendusi, igale töötajale eraldi allkirja vastu. Õpilastele ja nende vanematele tutvustab kodukorda allkirja vastu klassijuhataja

1.4.Kooli kodukorra täiendamise ja parandamise õigus on õppenõukogul kooskõlas kooli hoolekoguga.

1.5.Kooli kodukord lähtub kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, Põhja-Sakala Vallavolikogu määrustest.

1.6.Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud kehtiva seadusandlusega.

 

2.      ÕPPETÖÖ ÜLDINE KORRALDUS

2.1.Õppe- ja kasvatustöö põhivorm on õppetund, parandusõppetund, tunnivälisel ajal ringitöö, pikapäevarühmatöö, õppekäigud ja ekskursioonid.

2.2.Õpilasi esindab koolis õpilasomavalitsus, klassijuhataja ja lapsevanem või eestkostja.

2.3.Õppetöö algab kell 8.10 ja toimub vastavalt tunniplaanile.

        Õppetundide ajad:  1. tund  -  08:10 – 08:55

2. tund  -  09:05 - 09:50

3. tund  -  10:00 - 10:45

4. tund  -  11:05 - 11:50

                                         5. tund  -   12:10 - 12:55

                                         6. tund  -   13:05 – 13:50

                                         7. tund   -  14:00 - 14:45

                                         8. tund   -  14:55 – 15:40

2.4.Õppetund kestab 45 minutit. Vahetund on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit. Koolimaja avatakse 07.30. Kooli päevakava koostab ja kinnitab direktor.

2.5.Õpitulemuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppeaasta algul. Õpilane saab klassi- või aineõpetajalt  trimestri alguses teada, mida ja millal hinnatakse, millist hindamisviisi kasutatakse ja millised on hindamiskriteeriumid. Kooli hindamisjuhend on õppekava üks osa ning kättesaadav kooli koduleheküljel aadressil: www.kopukool.eelink opens on new page

2.6.Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul. Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega. Käitumishindega "eeskujulik", "hea" ja "rahuldav" hinnatakse õpilast, kes täidab kooli kodukorra nõudeid ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme koolis. Käitumishindega "mitterahuldav" hinnatakse  õpilast, kes ei täida õpilasele esitatud kooli kodukorra nõudeid. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. Õpilase käitumis- ja hoolsushinde kinnitab õppenõukogu iga trimestri lõpus.

2.7.Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt. Hinded tehakse lapsevanemale teatavaks e-Stuudiumi kaudu.

2.8.Õpilase õppekasvatustöö kohta informatsiooni vahetamine õpetaja ja lapsevanema vahel toimub e-Stuudiumi kaudu.

2.9.Õpilased ja õpetajad tulevad kooli vähemalt 10 minutit enne 1. tunni algust.

2.10. Õpilane jätab garderoobi kõik välisriided ja jalanõud. Siseruumides ei kanta peakatet. Vahetusjalanõude kandmine on kohustuslik.

2.11. Õppetundi alustab ja lõpetab õpetaja,  mitte kellahelin.

2.12. Konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud ja õpilasega kokkulepitud aegadel.

2.13. Info muudatustest õppepäeva osas ja muud koolikorralduslikud teated edastatakse klassidele klassijuhatajate, aineõpetajate, teadetetahvli või e-Stuudiumi  kaudu..

2.14. Õppepäeva kestel võib õpilane lahkuda kooli territooriumilt vaid klassijuhataja, aineõpetaja või direktori loal. Kui õpilane soovib lahkuda, siis teavitab ta sellest vastavalt aineõpetajat  (märge e-Stuudiumi) või klassijuhatajat. Õpilase lahkumisest informeeritakse lapsevanemat (helistatakse või märge e-Stuudiumi) juhul, kui soov lahkumiseks pole põhjendatud vanema teatisega. Kooli territooriumiks loetakse suurte teedega piirnevat pargiala ning spordihoone ümbrust.

2.15. Haiget last ei tohi tuua kooli. Puudumistest teavitab lapsevanem e-Stuudiumi kaudu koolipäeva alguseks (8.10).

2.16. Lapsevanem annab teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu (suhkruhaigus, allergiad, astma, langetõbi jne).

2.17. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse koju-saatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Alus: “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”, SM 27.03.2001. a määrus nr 36.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia-instituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

2.18.   Kõiki  kasutuselolevaid õpperuume koristatakse niiskelt kooli teenindava personali poolt iga päev. Pärast viimast tundi antud klassiruumis  1.-9. klassi korrapidajad puhastavad tahvli, pesevad puhtaks tahvlilapi, vahetavad vee ämbris, tõstavad toolid laudadele, pühivad põrandalt paberitükid ja muu prahi. Õpilasi ei rakendata tualettruumide koristamisel ning põrandate, valgustite ja akende pesemisel, v.a juhtudel, kui õpilane ise on põhjustanud korralageduse.

2.19.  Üldkasutatavaid ruume ja koridore puhastab hommikupoolsel ajal (kell 10.00 – 13.00) valvekoristaja.

2.20.  Õpilase ja kooli töötajate isiklike kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.

2.21.  Spordisaalis, tööõpetuse ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

 

3. ÕPILASE KOOLIST PUUDUMISEST TEAVITAMISE KORD

      3.1 Õppetööst puudumine

     Õpilase õppetööst puudumine loetakse põhjendatuks:

-          tervislikel põhjustel (haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine)

-          kooli esindamisel (võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel osalemine)

-          vääramatu jõu tõttu (läbimatu koolitee)

-          olulistel perekondlikel põhjustel (oluline perekondlik sündmus, matused)

3.2    Puudumisest teavitamine

-          Õpilase koolist puudumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat/kooli puudumise esimesel päeval kella 8.10-ks  vastava teatega e-Stuudiumis.

-          Õpilase koolist puudumiseks eelnevalt teada olevatel põhjustel  (olulised perekondlikud põhjused, arsti juures käimine) tuleb vastav teade esitada e-Stuudiumis.

-          Kui õpilane peab õppepäeva kestel koolist lahkuma, küsib ta selleks luba klassijuhatajalt/aineõpetajalt, kes teeb selle kohta vastava märke e-Stuudiumi.

3.3    Puudumine ja õppetöö

-          Tunnist puudumine (mistahes põhjusel) ei vabasta õppematerjali omandamise kohustusest.

-          Kui puudumisperioodi sisse jääb kontrolltöö või muu kõikidele õpilastele kohustuslik õppeülesanne, siis selle järele tegemine on kohustuslik, tähtaja otsustab õpetaja.

-          Õpilased, kellele on tervislikel põhjustel esitatud erisoovitused kehalise kasvatuse tundide režiimi osas, esitavad õpetajale sellekohase tõendi selle kehtivusaja alguses ja osalevad tunnis võimetekohaselt.

3.4    Meetmete kasutamine koolikohustuse mittetäitmise korral

-  Koolikohustuse täitmise kindlustamine:

I samm – põhjuseta puudumise puhul 1-3 tundi trimestris – teatamine lapsevanemale + õpilase seletuskiri;

II samm – põhjuseta puudumise puhul 4 ja enam tundi trimestris – klassijuhataja esildis noomituse avaldamiseks;

III samm - põhjuseta puudumise puhul üle 5 päeva trimestris – suunamine alaealiste komisjoni.

Kolm põhjuseta hilinemist on võrdne ühe põhjuseta puudutud tunniga.

- Vajadusel on koolil õigus rakendada PGS§ 58 loetletud tugi- ja mõjutusmeetmeid.

 

 

4. ÕPPEPÄEVA KORRALDUS

4.1  Õppetund on õppimiseks, millest osavõtt on kohustuslik. Kaasõpilaste ja õpetaja töö segamine ning kooliürituste häirimine ei ole lubatud.

4.2  Igal õpilasel on klassis kindel õppimiskoht. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase kohta muuta.

4.3  Õpilasel on tunniks kaasas kõik vajaminevad töövahendid ja kodused õpiülesanded täidetud. Õppetöös mittevajalikud  isiklikud asjad (nt pleier, mobiiltelefon, tahvelarvuti, kõrvaklapid, päikeseprillid, mänguasjad jms) peavad olema koolikotis ning väljalülitatud (hääletus) olekus.

4.4  Õpetajal on õigus õppetööd häirivad asjad  õpilaselt ära võtta ja tagastada need alles pärast koolipäeva või ürituse lõppu. Ohtlikud esemed (tuletikud, välgumihklid jms) tagastatakse lapsevanemale.

4.5  Õpilane on kohustatud õppetööd häirivad asjad õpetaja korraldusel ära andma .

4.6  Tundi alustatakse püsti tõusmisega. Õpilane ei hiline tundi. Kolm põhjuseta hilinemist võrdsustatakse ühe põhjuseta puudutud tunniga. Tunni lõpetab õpetaja, mitte kellahelin.

4.7  Õpilasel on keelatud kutsuda kooli õppetöö ajaks sõpru ja tuttavaid.

4.8  Õppetunni külastamine on lubatud  õpetajaga kokkuleppel.

4.9  Õppetunnis on keelatud pildistamine, filmimine, lindistamine ilma õpetaja nõusolekuta.

4.10 Õpilane käib koolimajas vaid õpilasele ettenähtud ruumides. Nende hulka ei kuulu õpetajate tuba, direktori kabinet, õpetajate wc, õpetajate garderoob – neis võib viibida vaid õpetajate loal.

4.11 Vahetunnis viibivad õpilased põhiliselt koridorides, ilusa ilmaga ka õues (suure vahetunni ajal).

4.12 Sööklas peavad korda: I söögivahetunni ajal algklasside õpetajad; II söögivahetunni ajal korrapidajaõpetaja.

 

 

5. ÕPILASE ÜLDINE KÄITUMINE

5.1 Kõpu Põhikooli õpilased tervitavad esimesena kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelikud ja viisakad kaaslaste suhtes. Lubamatu on füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine. Õpetajatega suhtlemisel ebatsensuursete väljendite kasutamise, vastuhakkamise puhul on õpetajal õigus õpilase korrale kutsumiseks pöörduda kohaliku konstaabli poole.

5.1  Õpilane pöördub õpetaja poole „teie“ või õpetaja + eesnimi.

5.2  Kõpu Põhikooli õpilane ei suitseta (ei kasuta ja ei oma  ka nikotiinivabasid tubakatooteid), ei tarbi alkoholi ega narkootilisi aineid.

5.3 Koolimajas kannab õpilane vahetusjalanõusid ja puhast, tervet ning kehaosasid liigselt mitte paljastavat riietust (õlad on kaetud), võimlas viibitakse spordijalatsites ja spordiriietes. Spordiriietes ei viibita teistes õppetundides, va kehalise kasvatuse tund.

5.4 Soojade ilmadega on lubatud ühevärvilised (tumedamad) ¾ pikkusega püksid (kirjud rannapüksid, šortsid ei ole koolis sobiv riietus). Tütarlaste seelikud peavad olema pikkusega, mis ei ole ebasünnis.

5.5 Pärast kehalise kasvatuse tundi on õpilastel kohustuslik käia  end pesemas.

5.6 Jalgratturi juhiluba omavad õpilased võivad käia koolis jalgrattaga ning on kohustatud  kandma sõites kiivrit. Kiivri mittekandmisel on koolil õigus õpilase jalgratas võtta hoiule ning tagastada see õpilasele kiivri olemasolul.

5.7 Kõik Kõpu Põhikooli õpilased ja õpetajad osalevad kooliaasta ava- ja lõpuaktusel, kooli aastapäeva aktusel, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. Päevastest ülekoolilistest üritustest osavõtt on kohustuslik. Pidulikel aktustel ja kooliüritustel (ka pidulikul lõunal) on kohustuslik pidulik riietus (poistel triiksärk, tumedad pikad püksid, tüdrukutel pidulik pluus ja seelik, kleit v kostüüm). T-särk, dressid  või igapäevane kooliriietus ei ole pidulik riietus.

 

 6. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1   Õpilastel on kohustus osaleda õppetöös. Juhul, kui osa klassist on kooli esindamas (võistlustel vm), on koolis olevatel õpilastel kohustus osaleda neile  tunniplaanis ette nähtud tundides. Õppes mitteosalemine loetakse põhjuseta puudumiseks. Õppetööst põhjuseta puudumine on keelatud. Õpilastel on õigus sekkuda õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamisse ja õppe-kasvatustöö korraldamisse.

6.2  Õppetööst puudumine ei vabasta õpilast õppematerjali omandamisest.

6.3  8. kl õpilastele üleminekueksami eelneval päeval ja toimumise päeval õppetunde ei toimu.

6.4  Koolis tekkivate probleemide lahendamiseks on õpilasel õigus pöörduda esmajärjekorras klassijuhataja, aineõpetaja  poole, vajadusel direktori või direktori asetäitjate poole.

6.5  Õpilasel on õigus pöörduda koolielu puudutavate probleemidega väljaspool kooli asuvate organisatsioonide poole, kui koolis neile lahendust ei leita.

6.6  Õpilasel on õigus saada teavet aineõpetajalt või klassijuhatajalt oma hinnete kohta. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada  teavet oma lapse hinnete kohta aineõpetajalt ja klassijuhatajalt.

6.7   Arvestuslikult hinnatavate ülesannete (suuline vastus, kirjalik või praktiline töö) täitmine on    kõigile õpilastele kohustuslik.

6.8  Õpilase poolt tekitatud materiaalse kahju (koolivara rikkumine, õpikute rikkumine) hüvitab vanem või hooldaja .

6.9  Õpilastel on kohustus hoida puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil. Osaleda klassile määratud  objekti, maa- ala korrastamisel; suvistel aiatöö päevadel.

6.10   Kooli ruumides ei ole lubatud mängida hasartmänge.

6.11   Enne suvevaheajale minekut peab õpilane tagastama õpikud ja teised koolist saadud õppevahendid. Võlgnevuse korral klassitunnistust ei väljastata.

 

7. ÕPILASTE  MÕJUTAMINE

7.1  Õpilaste tunnustamise liigid koolis on:

7.1.1        õpetaja suuline kiitus klassi või rühma ees;

7.1.2        õpetaja kirjalik kiitus e-Stuudiumis;

7.1.3        kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;

7.1.4        kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;

7.1.5        kooli tänu- või aukiri õppeaasta lõpus;

7.1.6        kiituskiri (tunnistusel aastahinneteks „5“, lubatud on üks „4“ oskusainetes: kas muusikaõpetus või kunstiõpetus (kunst ja tööõpetus)  või kehaline kasvatus ning käitumishinne „ eeskujulik“ või „hea“);

7.1.7        õpilase premeerimine meenega, millel on kooli logo;

7.1.8        aine kiituskiri;

7.1.9        väga hea ja hea õppeedukusega õpilaste nimed avaldatakse kohalikus vallalehes õppeaasta lõpus;

7.1.10    väga hea õppeedukuse korral on õpilasel lubatud võtta üks vaba päev kuus alates II trimestrist, kooskõlastades aineõpetajatega.

7.2  Õpilase tunnustamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja, aineõpetaja ja/või direktori asetäitja kirjaliku esildise alusel.

7.3  Koolil on õigus õpilasi karistada kooli kodukorra või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide eiramise korral.

7.4  Karistamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja, aineõpetaja ja/või direktori asetäitja kirjaliku esildise alusel.

7.5  Määratud karistusest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.

7.6  Karistamise liigid koolis on:

7.6.1        suuline noomitus;

7.6.2        märkus e-Stuudiumis (viitega rikutud kodukorra punktile);

7.6.3        õpilase vestlus direktoriga (kolme rikkumise järel saadab klassijuhataja õpilase vestlusele direktoriga); õpilase suunamine individuaalsele käitumiskavale;

7.6.4        lapsevanema ja õpilase vestlus direktoriga;

7.6.5        direktori käskkirjaga avaldatud noomitus (direktori käskkirjale võib õpetaja teha esildise sõltuvalt korrarikkumise raskusastmest (kaasõpilase kiusamine, mõnitamine, suitsetamine, joobeseisund jm) ka esimese rikkumise järel); pärast kolme käskkirja (raske rikkumise puhul võib ka pärast esimest või teist  käskkirja) suunatakse õpilane koos vanematega kooli hoolekogu  ette, vajadusel edasi valla alaealiste komisjoni;

7.6.6        õppetööst ajutine kõrvaldamine (kohaldatakse kaasõpilaste elu ja tervise kaitseks);

7.6.7        suunamine alaealiste komisjoni.

7.7  Kui õpilane kooli ajal tarvitab kooli territooriumil alkohoolseid jooke, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust, siis informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korrale politseid ja lapsevanemat.

7.8  Õpilase koolist väljaheitmise otsustab õppenõukogu. Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja kui ta:

1)        oma käitumisega ohustab teiste õpilaste turvalisust koolis või

2)        mõjuva põhjuseta ei osale õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle kahe järjestikuse trimestri jooksul jäänud välja panemata kõik trimestrihinded.

 

8. ÕPIKUTE, TÖÖRAAMATUTE JA TÖÖVIHIKUTE KASUTAMISE KORD

8.1  Õpilane saab kõik vajaminevad õpikud, tööraamatud ja töövihikud õppeaasta alguses.

8.2  Õpilane kirjutab igasse õpikusse sisse oma nime, klassi ja õppeaasta numbri.

8.3  Õpilane on kohustatud õpikut korralikult hoidma. Õpikule peab ümber panema paberi ja/või kaaned.

8.4  Õpilane on kohustatud teatama kadunud või rikutud õpikust klassijuhatajale või aineõpetajale.

8.5  Kaotatud või rikutud õpiku eest võib nõuda tasu kolmekordse kaanehinna ulatuses.

8.6  Õppeaasta lõpus tagastavad õpilased õpikud algklassides klassijuhatajale ja vanemates klassides aineõpetajale.

8.7  Õpikud peavad olema puhtad ja korrastatud.

8.8  Klassitunnistuse, lõputunnistuse ja muud koolist lahkumisel vajalikud dokumendid saab õpilane kätte siis, kui kõik õpikud on koolile tagastatud.

 

9. Õppekavavälises tegevuses kooli ruumide, õppe-, tehniliste- ja muude  vahendite kasutamise kord.

Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu ning õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid vastavalt ruumide kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata. Kahju tekkimisel tuleb see hüvitada lapsevanema (hooldaja) poolt.

10. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord

10.1 Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat või kooli direktorit;

10.2 Kooli direktoril on õigus nõuda oma kooli töötajalt, kes on süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja kooli töötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu on tõendatud muude tõenditega. Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepanemise aeg ja kirjeldus, seletuskirja koostamise kuupäev, kirjutaja nimi ja allkiri.

10.3 Kooli direktor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul, arvates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

10.4 Kui kooli direktor leiab, et isikut, kes pani toime väärteo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestluse kaudu, teeb ta vastava esildise ning saadab selle alaealise elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutus-vahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.  Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.                  

10.5 Kui kooli direktor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamisele muutnud, siis võib alaealiste komisjonile jätta esildise tegemata.

11    LÕPPSÄTTED

11.1 Kõpu Põhikooli  kodukorra kiidab heaks õppenõukogu ja hoolekogu ning kinnitab direktor

11.2 Kodukord tehakse teatavaks töötajale tema tööle asumisel. Võimalus hiljem tutvuda kodukorraga on  tagatud koolijuhi poolt. Töötaja kinnitab allkirjaga, et on kodukorraga tutvunud ja täitmiseks võtnud. Kodukorra täitmist kontrollib  direktor.

11.3 Kodukorraga kehtestatud õpilaste õigusi ja kohustusi  tutvustab õppeaasta alguses õpilasele klassijuhataja. Õpilaste kodukorra täitmist kontrollivad pedagoogid koostöös direktoriga

11.4 Muudatused kodukorda viiakse sisse kooli õppenõukogu otsusega kooskõlas kooli hoolekoguga ning õpilasesindusega sõltuvalt esitatud muudatusettepanekutest mitte tihedamini kui kord õppeaastas.

 

Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 08.11.2023.