Hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2022-23 õ-a.

1. Dagmar Hoder (kooli lastevanemate esindaja) -  hoolekogu esimees, dagmar.hoder@gmail.com

2. Evelin Urbel (la lastevanemate esindaja) 

3. Märt Kunnus  (la lastevanemate esindaja) 

4. Triin Pääbus (kooli lastevanemate esindaja) - protokollija, triin. kasar@gmail.com

5. Aimar Helve (kooli lastevanemate esindaja) - aimar.helve@gmail.com

6. Tatajana Sepper (kooli lastevanemate esindaja) -tatjana@planet.ee

7. Riina Soolo (la õpetajate esindaja)- riina.soolo@gmail.com

8. Kätlin Komissarov (õpetajate esindaja) - katlinkink@gmail.com

9. Kaie Toobal (kooli pidaja esindaja) - kaie.toobal@pohja-sakala.ee

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

11.04.2024  Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.30

Koosoleku juhataja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Riina Soolo

Võtsid osa: Aimar Helve, Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Tatjana Sepper, Evelin Urbel, Kaie Toobal, Märt Kunnus, Riina Soolo

Puudus: Triin Pääbus

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

 1. Kõpu Põhikooli arengukava ja arengukava tegevuskava 2024-2028
 2. Kevadised tegevused koolis ja lastevanemate panus
 3. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr. 1

Arengukava tegevuskava koostamise arutelu.        

 Ressursid: Arutati koolitee ohutust. Probleemiks on jätkuvalt pargi alevipoolses otsas olev ülekäigukoht, kus sõidukitele kehtib küll 70k/h piirang, kuid lapsevanemate tähelepanekutele tuginedes autod enamasti piirangust kinni ei pea. Maanteeamet ei ole nõus 50km/h piirangut kehtestama. Korduv tähelepanu juhtimine valla koosolekutel ei ole probleemile lahendust toonud. Kuidas tagada ohutus? Arutati erinevaid võimalusi: tunneli rajamine, kaamerate paigaldamine, et saada olukorrast ülekäigurajal ülevaade, autojuhtide seadusekuulekust aitaks tagada politsei sagedasem kiiruse mõõtmine antud kohas, avalik tähelepanu tõmbamine probleemile kiirendaks probleemi lahendamist.

Oleks vajalik uurida, kas päikesepaneelide paigaldamine kooli, spordihoone ja lasteaia katusele tooks energiasäästu. Pargis olev kõnnitee on väga porine, vajab pindamist. Lasteaia keldri probleemid peaksid saama kindlasti arengukavas kajastamist. Lasteaias on vaja teha lähiaastatel mitmeid remonttöid: terrassid lagunevad, räästasse ja tuulekasti laudade vahele tekivad suured purikad. Lasteaia väravatega on igal aastal probleem - külm kergitab väravad ära ja need ei sulgu korralikult.                                                                                                            

Personalijuhtimine: Tugispetsialistide puudus on suur. Keegi ei kandideeri. Vajadus on nii logopeedi, eripedagoogi kui psühholoogi järele. 

Koostöö huvigruppidega: Arutati võimalusi, kuidas kaasata lastevanemaid kooli ja lasteaia arengu planeerimisse. Üritustel käib väga palju lapsevanemaid, kuid koosolekutel osaleb vähe. Kaaluda varianti, et kõiki vanemaid kutsutakse personaalselt. Arutati õpilaste kaasamist koolielu korraldamisse. Õpilasesindust koolis pole. Õpilasesinduse asemel võiks moodustada õpilasaktiivi, kuhu kuulumine on vabatahtlikkuse alusel. Hetkel on mitmed aktiivsed õpilased võtnud enda peale vahetunnis liikumistegevuste organiseerimise, et õpilased rohkem liiguksid.

Kooli ja lasteaia tutvustamiseks sotsiaalmeedias võiks valmida tutvustav video. Huvilistel tekiks hea ülevaade meie tegemistest. Kooli reklaamimiseks korraldatakse lahtiste uste päevad. Tekib võimalus saada lapsi meie kooli ka naaberomavalitsustest.

Õppetöö korraldus: Kooli õppekava tuleb uuendada. Lasteaia õppekavva tuleb viia sisse muudatused seoses Rohelise Kooliga. Dagmar tegi ettepaneku arengukavas kajastada keskkonnahariduse olulisust koolis, et lasteaias omandatud Rohelise Kooli väärtused jätkuksid ka koolis. Sellest saaks koostöökoht kooli ja lasteaia vahel.                          

Direktor andis ülevaate huviringidest.                                                                                                                     

 Päevakorrapunkt nr. 2

Arutati talgute korraldamist koolipargis. Osalema oodatakse nii lapsi kui lastevanemaid.  

Otsustati: Talgud toimuvad 30. aprillil ja 2. mail algusega 17.00.

 

Protokollis Riina Soolo

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

21.11.2023                                                                                                    

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Aimar Helve, Dagmar Hoder,  Kätlin Komissarov, Triin Pääbus, Tatjana Sepper, Riina Soolo

Puudusid: Triin Aasa, Evelin Urbel, Kaie Toobal

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

 1. Aasta tööplaan
 2. Uue esimehe valimine
 3. Info

Päevakorrapunkt nr. 1

Aasta tööplaan

Hoolekogu aasta tööplaan üle vaadata ja teha vastavad muudatused. Uue kalendri aasta (2024) eelarve kaitsmine on ära olnud ning vastavad muudatused eelarves tehtud. Jaanuaris tuleb kindlasti kokku saada hoolekogul, et läbi vaadata ja kooskõlastada arengukava ning sisehindamise aruanne.

Päevakorrapunkt nr. 2

Uue esimehe valimine

Praegune hoolekogu esinaine Dagmar Hoder soovib kohast loobuda. Kohal olijatest hoolekogu liikmetest ei soovinud keegi võtta vastu hoolekogu esimehe/naise kohta. Kuna kohal olijatest ei avaldanud keegi soovi siis järgmisel hoolekogu istungil tõstetakse uuesti see teema päevakorda.

Päevakorrapunkt nr. 3

Info

Linda Soots saadab hoolekogu liikmetele mõeldud koolituse info. Koolitus toimub 17. jaanauar 2024 kell 14.00 Suure-Jaanis. Registreerimise tähtaeg 20. detsember. 

Kool otsib ca 5,5 meetrist kuuske. Riina Soolo uuri.

20. detsember kell 17.00 kooli jõulupidu

19. jaanuar lastel e-õpe kuna õpetajad koolitusel.

 

Protokollis Triin Pääbus

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

09.02.2023                                                                                                    

Algus kell 18.00

Lõpp kell 20.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Aire Arumäe

Võtsid osa: Aire Arumäe, Aimar Helve, Dagmar Hoder,  Kätlin Komissarov, Kaie Toobal

Puudusid: Triin Aasa, Tatjana Sepper, Triin Pääbus, Riina Soolo

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

1. Kõpu Põhikooli arengukava uuendamine

2. Infovahetus ja jooksvad teemad:

Päevakorrapunkt nr. 1

Kõpu Põhikooli arengukava uuendamine

Kuna kehtiva arengukava periood hakkab lõppema tuleb koostada uus arengukava. Selleks hakkavad toimuma töökoosolekud. Esimene töökoosolek õpetajate vahel toimub 1. märtsil, kus hakatakse kooli uusi  põhiväärtusi lahti kirjutama.

Seoses arengukava perioodi lõppemisega on vaja koolis läbi viia sisehindamise analüüs.

Andmete kogumiseks erinevatelt sihtgruppidelt on vajalik korraldada koolisisene küsitlus. Küsimustik tuleb koolil endal koostada kuna vallal ei ole kavas sel aastal ülevallalist küsitlust korraldada. Eelmine küsitlus viidi läbi 2019 a. Kaie Toobal lubas uurida eelnevate aastate küsimusi, et saaksime sarnased küsimustikud. Analüüsimiseks tuleb töö ära teha hoolekogul ja koolil, kuna raha spetsialistide teenuse ostmiseks selle jaoks hetkel kooli eelarves puudub.

Ettepanek: koostada üldine küsimustik, mida saaks tulevikus kasutada  et tulemusi oleks võimalik võrrelda.
Kõpu Põhikooli uued põhiväärtused on turvalisus, traditsioon ja hoolivus.

Arengukava jaoks on koolidirektori poolt juba tehtud see osa, kus on statistilised andmed välja toodud ning võrreldud.
 

Ettepanekud: 

Õpetaja Kätlin tõi esile seda, et igal esmaspäeval  on koolis õpetajate vahel infokoosolekud ning õpetajate igapäevased kokkusaamised peale kolmandat tundi, kus kõigil on võimalik vajalik ja oluline  info kohe edasi anda.
 • Uues arengukavas võiks lasteaeda rohkem välja tuua, et lasteaia väärtused ei jääks kuidagi kooli omadele varju ning oleks selgelt tõlgendatavad.
 • Võtta ette projektkäike lastega. 2022. aasta suvel käidi õpilastega ERASMUS-e projekti raames Prantsusmaal ning 2023. aasta jätkuprojekt on Ungari ning hetkel  selle  nimel töö käib. Lapsed väga ootavad.
 • Ennetustöö: mokatubaka, e-sigareti ohjeldamiseks. Soovitati kutsuda klassidesse inimesi sellest rääkima. Koolis on rikkumiste korral kaasatud politsei, mis on olnud suureks abiks ja hoiatuseks. Oluline on lapsevanemal roll. Inimeseõpetuse tundides on teema väga aktuaalne, leiab käsitlemist erinevates klassides ning taolise teguviisi ohtudest on palju juttu.
 • Olümpiaadid laste seas populaarseks. Leida viis kuidas lapsi kaasata osalema erinevatel ainete olümpiaadidel. Hea võimalus andekatel esile tulla ja end proovile panna. Vanemate kaasatus samuti oluline. Õpilased ei taha väga lisatööd teha ega osaleda, kui olümpiaad on näiteks nädalavahetusel.
 • Võiks olla suurem koostöö valla eri koolide vahel. Soovitus leida ühine teema. Kaie Toobal rääkis mõttest kõigepealt ehk õpetajatega erinevate koolimajadega tutvuda.
 • Arenguvestlused laste ja õpetajatega.
   Koolis tehakse arenguvestlusi võimalusel kohe kui nähakse probleemi ning ei hakata ootama ainult seda ühte korda aastas. Õpetajad vestlevad lastega kohe ning kaasavad sinna ka vanemaid. Lasteaias toimuvad vestlused igal aastal kevadel.
 • Õpetajatega arenguvestlused hetkel ei toimu. Küll aga toimuvad erinevad koolitused.
  Direktoril  rääkis, et kui õpetaja on tööle võetud ning vastab kvalifikatsioonile, siis ta eeldab ka seda, et õpetaja on oma töös professionaal,  Hetkel on käsil tundide külastused, et näha kuidas lapsed tunnis erinevate aineõpetajatega käituvad, milliseid meetodeid õpetajad kasutavad ning samuti, millistele õpilastele on vaja rakendada tugimeetmeid. Jälgida tunni metoodikat ning laste aktiivusust.
 •  

Päevakorrapunkt nr. 2

2. Infovahetus ja jooksvad teemad

 • Järgmine hoolekogu koosolek on kavas kokku kutsuda aprillis, eelnevalt saadetakse meili peale erinevad kuupäevad ning siis valime.
 • Kooli vilistlaste kokkutulek
  Käesoleval aastal on taas aeg korralda kooli vilistlaste kokkutulek. Mõte on teha see seekord sügisel, esialgne kuupäev 20. oktoober. Arutada on vaja osamaksu summat. Summat kokku ei lepitud.
  Hoolekogu abi korraldamisel on vajalik. Võiks olla meene, mida igale vilistlasele kaasa anda, esialgne mõte: isevalmistatud õnnenööp ning kinkekotis küpsised.
  Mure saali põranda pärast, kui suur hulk rahvast seal tantsu keerutab võib põrandat palju rikkuda: ettepanek uurida vaipkatte rentimise võimalust. Vaja on leida ja tellida ansambel/muusik tantsu jaoks.
 • Kaie Toobal tõstatas küsimuse koostöö kohta kooli, lasteaia ja raamatukogu vahel. Leiti, et  see on ebapiisav, pea olematu. Raamatukogul on olemas ideaalsed tingimused, et lastele pakkuda põnevaid tegevusi. Hetkel raamatukogu poolt tegevus väga passiivne. Võiks leida lahenduse kuidas kaasata raamatukogu laste arengusse. Oluline roll ka kogukonnal raamatukogu aktiivsemaks survestamisel. Muidu võib juhtuda, et raamatukogu vaikselt hääbub.
 • Küsimus oli lasteaia kohatasude soodustuse kohta. Kaie Toobal täpsustas: 2.laps 50% ja kolmas on tasuta alates veebruar 2023.
 • Küsiti  mis on saanud hoolekogu esitatud avaldusest pargivalgustuse reoveerimise kohta. Vallavalitsuselt vastust ei ole tulnud. Kaie Toobal  soovitas teha majandusosakonnale vastava järelpärimise.  Dagmar Hoder teeb hoolekogu nimel uue päringu valda.
 • Probleemiks on  spordihoone valgustus, mis  vajab väljavahetamist. Kaie Toobal selgitas, et praegusesse eelarvesse see sisse ei mahu aga kindlasti tuleb sellest märku anda, et 2024. aasta eelarvesse jõuaks selle sisse kanda.
   
 • Turvalisus.
 • Kooli asukoht ning olukord vallas. Vallas on olukord hetkel keeruline kuid meie kool on asukoha poolest soodsas kohas. Ohtu kooli ära kadumisele ei ole, ning tuleb süstida kohalikesse rohkem kindlustunnet selles osas.
   

Protokollija:  Aire Arumäe                                                     Juhataja: Dagmar Hoder

 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

15. detsember 2022 Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 18.40

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Triin Pääbus, Tatjana Sepper, Riina Soolo.

Puudusid: Triin Aasa, Aire Arumäe, Aimar Helve,

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

1. Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

2. Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

3. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr. 1

Lasteaia rühmade laste arvu suurendamine alates 01. jaanuar 2023

Ettepanek suurendada alates 01. jaanuar 2023 lasteaias Kaisukarude ja Mürakarude rühmas laste arvu 2 võrra. Hetkel Kasukarudes 14 kohta ja Mürakarudes 18 kohta. Kohtade arvu tuleks tõsta kuna uuest aastast on lasteaia järjekorras lapsed, kes soovivad hakata lasteaias käima.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati tõsta lasteaias mõlemas rühmas laste arvu 2 võrra ehk siis Mürakarudes 14 lt 16 peale ning Kaisukarudes 18 lt 20 peale. Vastava sisuline avaldus esitada Põhja-Sakala vallavalitsusele.

Päevakorrapunkt nr. 2

Lasteaia lahtioleku ajad suve perioodil

Riina Soolo tegi ettepaneku lasteaia kollektiivpuhkuse osas suvel 2023. Kuna lapsi käib suvel lasteaias kohal palju ja kõik kollektiivist saaks puhata. Tänu kollektiivpuhkusele saaks tööl olla 4 inimest. Siis augustis 2023 jätaks ära koristusnädala.

Otsustati: 5 poolt häälega otsustati Põhja- Sakala Vallavalitsusele teha ettepanek lasteaia ajutise sulgemise osas kollektiivpuhkuseks 2 nädalaks perioodil 17. juuli kuni 28. juuli 2023.

Päevakorrapunkt nr. 3

Jooksvad küsimused

16.-18. detsembril korraldab kaitseliit koos noorkotkaste ja kodutütardega meie kooli lastele projektõppe raames jõululaagri. Toimuvad erinevad töötoad ja üritused.

Toimunud on lastevanemate õhtud. Järgmine aasta kavas jätkata.

Protokollis: Triin Pääbus

Juhatas: Dahmar Hoder

 

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

24. august 2022 Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Dagmar Hoder, Kätlin Komissarov, Kadri Linder, Triin Pääbus, Riina Soolo.

Puudusid: Aire Arumäe, Aimar Helve, Merle Pähnapuu

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

1. Avaldus hoolekogule

2. Klassijuhatajad ja aineõpetajad

3. Lastevanemate koosolek

4. Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

5. Pargi valgustus ja kiirus

6. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt nr. 1

Avaldus hoolekogule

Hoolekogule on saabunud avaldus õpetajalt Külli Mägi. Avalduses palub ta hoolekogul teha Kõpu Põhikooli direktorile ettepanek vähendada I kooliastme matemaatika ja eesti keele liittundide osakaalu. Lisaks teavitas ta, et ei soovi jätkata 3. klassi klassijuhatajana.

Direktorile on saabunud sarnane avaldus. Klasside liittunnid on nii palju lahku viidud, kui võimalik. 3. klassile on leitud ka klassijuhataja, kelleks saab kehalise kasvatuse õpetaja Nele Ratas.

Päevakorrapunkt nr. 2

Klassijuhatajad ja aineõpetajad

Kõikidel klasside on olemas klassijuhatajad. Inglise keele tunde annab Kadri Linder nii kaua kui leitakse õpetaja. Tööõpetuseõpetaja ametkoht hetkel veel täitmata.

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Lastevanemate koosolek

Lastevanematele koosolek toimub sel aastal septembris. Täpset kuupäeva veel ei ole paika pandud

Päevakorrapunkt nr. 4

Pikapäevarühma õhtu oote maksumus

Diana Pung on väljaarvutanud pikapäeva õhtuoote maksumuseks 80 euro senti. Hommikupuder on jätkuvalt tasuta. Lastevanematel, kes soovivad, et nende laps sööks pikapäevarühmas õhtuoodet tuleb esitada avaldus. Pikapäevarühma õpetajad hakkavad nimekirja alusel kontrollima sööjaid. Kui laps, ei söö mõnel päeval õhtuoodet siis tuleb sellest teatada. Mitteteatamisel läheb laps söögikirja ja vanem maksab selle eest.

Otsus: 6 poolt häälega tõsta Kõpu Põhikooli pikapäeva õhtuoote hinnaks 0.80 € alates 01.10.2022. Direktor teavitab lapsevanemaid e-Stuudiumi kaudu.

Päevakorrapunkt nr. 5

Pargi valgustus ja kiirus

Jätkuvalt on korrast ära pargi valgustus. Selle kohane avalduse teha Põhja- Sakala Vallavalitsusele.

Pargi kohale jääval teelõigul kiiruse alandamine laste (jalakäiate) ohutuse tagamiseks.

Otsus: Kõpu Põhikooli hoolekogu esitab avalduse Põhja-Sakala Vallavalitusele Kõpu pargi valgustuse rekonstrueerimiseks.

Liiklusohutus nõukogule avaldus, et alandada kiirust pargi kohale jääval teelõigul.

Päevakorrapunkt nr. 6

Jooksvad küsimused

Järgmist hoolekogu istungit ei ole veel paika pandud. Teha siis kui tekib vajadus selleks.

 

Protokollis Triin Pääbus

Juhatas Dagmar Hoder

 

 

KÕPU PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

17.04.2023                                                                                                    Kõpu Põhikool

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.00

Koosoleku juhtaja: Dagmar Hoder

Koosoleku protokollija: Triin Pääbus

Võtsid osa: Aire Arumäe, Dagmar Hoder,  Kätlin Komissarov, Triin Pääbus, Kaie Toobal

Puudusid: Triin Aasa, Aimar Helve, Riina Soolo

Kutsutud: Linda Soots

PÄEVAKORD:

 1. B võõrkeele valikvõimalus
 2. Talgud mõisapargis
 3. Lastevanemate poolt kaetava osa määr
 4. Infovahetus ja jooksvad teemad

Päevakorrapunkt nr. 1

B võõrkeele valikvõimalus

Uuest õppeaastast peab kool pakkuma B-võõrkeelt õppima asuvatele õpilastele (6.klass) kahte B-võõrkeele valikut. 1.– 5. klassi lastevanematele  paluti Google Formsis küsitlusele vastata teise võõrkeele osas. Küsitlusele vastas 24 lapsevanemat (75%).  Lastevanemate valik oli:
 ca 42% soome keel

21% saksa keel

21% hispaania keel

17 % muu ( prantsuse keel).

Järgnevalt saadetakse lastevanematele (5. kl) kiri, kus nad peavad valima, millist keel laps sügisel õppime hakkab.  

Vaja leida 3 ainetunni jaoks õpetaja. Töötasu umbes 210€ kuus.
 

Päevakorrapunkt nr. 2

Talgud mõisapargis

Pargis on tarvis ära vedada maha kukkunud oksad ja riisuda lehti. Lehed  ära vedada ja vaikse ilma korral põletada ka oksad. Õpetajate infotunnis arutati ja leiti, et sellel neljapäeval (20.04) ja reedel (21.04) kella 16- 18.00 saaks korraldada pargis koristustalgud. Kellel on võimalus, siis on oodatud sellest osa võtma. Direktor Linda Soots saadab Stuudiumi kaudu üleskutse koristustalgutele osalemiseks, hoolekogul palun kaasata võimalikult palju vanemaid osalema.

Neljapäeval jätkuvad peale talguid noortetoa poolt korraldatud tegevused jüripäeva tähistamiseks – maastikumäng ja ühine lõkke tegemine.

 

Päevakorrapunkt nr. 3

Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Aire Arumäe tutvustas probleemi: lasteaia lastevanematel on keeruline aru saada, mis selles määruses kirjas. Soov on  muuta sõnastus selgemaks ja kõigile arusaadavaks. §2 lg 3 ja lg 4 duubeldavad üksteist. Need lõigud tuleks kuidagi omavahel ära siduda. Sama eelnõu tutvustati direktoritele jaanuaris 2023. 26. jaanuar 2023 võttis Põhja- Sakala Volikogu  otsuse vastu ning määrus hakkas kehtima 1. veebruar 2023. Täiendava suuruse muutusest tuleks lastevanematele ette teavitada vähemalt 2 kuud, et lapsevanem teaks sellega arvestada.

Otsus: teha ettepanekud Põhja- Sakala Vallavolikogu määruse Lastevanemate poolt kaetava osa määra §2 lg 3, 4 muutmiseks:  Lastevanemate poolt kaetava osa määra õppeaasta keskel ei muudeta. Täiendava suuruse muutusest teavitada lapsevanemaid vähemalt 2 kuud ette.

  Päevakorrapunkt nr. 4

Infovahetus ja jooksvad teemad
 

Direktor edastqad hoolekogule järgneva info:

Uueks õppeaastaks otsib Kõpu Põhikool:

Soome keele õpetajat ( 3 tundi)

Arvutiõpetuse õpetajat (3 tundi)

Logopeedi 0,5

Sotsiaalpedagoogi 0,5

Arengukava uuendamisest: hetkel on käsil andmete kogumine lastevanematelt ja sisehindamise jaoks  õppetööd puudutava info kogumine.

Uue õppeaasta õppekäikudeks on koostatud ja saadetud KIK- i projekti taotlus. Toetuse summa ühe õppeprogrammi/sõidu kohta on 200€.

*  Tulekul ettevõtmised:

20. aprill 1. klass Tipu Looduskoolis KIKi programmis.

20.aprill jüripäeva tähistamine noortetoaga koos.

24. aprill õpetajad Keskklinna koolis ettevõtlike koolide TULEM koolitusel.

25. aprill Sakala maleva ohutuspäev spordihoones.

26. aprill osalevad paar õpetajat Heimtali koolis ettevõtlike koolide standard koolitusel.

9. mail on 1.-6. klass Ülenurmel Eesti toidu teemalisel õppeprogrammis.

12. mail on 7.-8. klass parvematkal.

16.mail osalevad 4.-5. klass KIKi programmis koolipargis „Samblike salamaailm“

16. mail toimub kovisiooni grupijuhtide koolitus.

19. mail on 7.-8.klass KIKi programmis „Uurime raba“ Riisa rabas.

25. mail on  2.-3. klass KIKi programmis  „Krooksu avastused“ Tipu Looduskoolis.

29. mail toimub 9. klassi tutipidu.

30. mail toimub 7. klassi ülemineku tasemetöö eesti keeles.

5. juunil 8. klassi üleminekueksam inglise keeles.

8. juunil toimub  kovisiooni grupijuhtide koolitus.

12. juunil lähevad  1.-3. klass kultuuriranitsa projekti raames Viljandi muuseumisse.

16. juunil kell 15.00 toimub 9. klassi lõpupidu.

Protokollis Triin Pääbus

Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 24.04.2024.